×

جلوتر آوردن سطح دندان

طراحی لبخند

شکل دندان ها و انحنای لبه های آنها نیز یکی از فاکتورهای مهم زیبایی دندانهاست. شکل دندانها باید انحنای ملایمی داشته باشد در حالی که ونیرهای قدیمی شکل مستطیلی زاویه دار و تیز بودند به همین علت بسیاری از افرادی که در گذشته ونیر مستطیلی گذاشته اند برای تعویض آن... Continue reading